Tilinpäätöksen analysointi – Vinkit yrityksen todelliseen taloudellisen tilanteen analysointiin

Vuoden alku tarkoittaa suurimmalla osalla yrityksissä tilinpäätösten valmistumista. Tällöin viimeistään yrityksen johto tulee pohtineeksi, miten meillä menee? Mikä on yritykseni todellinen taloudellinen tilanne? Mikä on kannattavuus asiakkaittain, tuotteittain…? Antavatko tulos ja tase oikean kuvan yrityksen tämän hetken tilanteesta? Onko tilikartta ja kohdelaskenta kunnossa? Tilinpäätösanalyysi on myös keskeisessä roolissa, kun seurataan strategian toteutumista tai suunnitellaan uutta suuntaa.

Tilinpäätöslukujen analysointi voidaan tehdä laskelmalla muutama konkreettinen tunnusluku, jotka kuvaavat yrityksen kannattavuutta, pääomarakennetta ja rahoituksen riittävyyttä. Tunnusluvut tulisi valita yrityksen tarpeisiin sopiviksi. Esimerkiksi virallisessa tuloslaskelmakaavassa toiminnan kuluja ei jaeta muuttuviin ja kiinteisiin. Tältä osin sekä tunnuslukujen laskennassa että valinnassa voidaan hyödyntää paljon yksityiskohtaisempaa tietoa.

Liikevaihto ei pelkästään ole riittävä tunnusluku, vaan se lähinnä kuvaa toiminnan volyymia, mutta ei vielä kerro, miten se on saavutettu. Nopea tuloslaskelman ja taseen analysointi ja muutamien kyseiselle yritykselle keskeisten tunnuslukujen antaa jo heti kattavamman kuvan. Ollaankin huomattavasi järkevämmällä tasolla, kun lasketaan käyttökate, omavaraisuusaste ja Quick ration. Nämä yksistään jo kertovat, miten yhtiöllä menee.

Käyttökate eli EBITDAn kuvaa yrityksen kannattavuutta. Englannin kielinen termi kertoo jo, mitä se sisältää eli Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization eli tulos ennen korkoja, veroja ja arvonalentumisia ja poistoja. Nopeimmin laskeminen onnistuu lisäämällä poistot kululajipohjaisen tuloslaskelman liikevoittoon. Käyttökatteen tulkinnassa on toimialakohtaisia eroja, jotka kannattaa huomioida. Tyypillisesti 8-10 %:in käyttökatetta liikevaihdosta voidaan pitää hyvänä, mutta esimerkkinä vertailun vuoksi S&P 500 indeksin yrityksien käyttökate vaihtelee 11-14 %:n välillä. Indeksi on siis lista 500:sta markkina-arvolta suurimmasta yhdysvaltalaisesta yrityksestä.

Omavaraisuusaste kuvaa yhtiön oman pääoman suhdetta varallisuuteen. Toisin sanoen, miten yhtiö sietää tappiota pitkällä aikavälillä.  Tarkkaa omavaraisuusastetta huomioitaessa yhtiön varallisuuden käyvät arvot kannattaa selvittää. Esimerkiksi monesti yhtiöllä saattaa olla omaisuutta, joka on jo kirjanpidossa loppuun poistettu, mutta sillä on tasearvoja korkeampi markkina-arvo. Tunnusluku lasketaan oma pääoma jaettuna taseen loppusummasta, josta on vähennetty saadut ennakot. Ohjearvona yli 40 %:n omavaraisuusastetta pidetään hyvänä ja alle 20 %:n omavaraisuusastetta heikkona.

Yhtiön rahoituksen riittävyyttä arvioitaessa varsin yksinkertainen mittari on Quick Ratio. Se kuvaa yhtiön lyhyen aikavälin maksuvalmiutta, eli miten yhtiö selviytyy lyhyen aikavälin veloista pelkällä rahoitusomaisuudella. Quick ratio on siis suhdeluku, joka lasketaan rahoitusomaisuus jaettuna lyhytaikaisilla veloilla, joista on vähennetty lyhytaikaiset saadut ennakot. Rahoitusomaisuus = rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit ja lyhytaikaiset saamiset. Ohjearvona yli 1 on hyvä, 0.5-1 tyydyttävä ja alle 0.5 heikko.

Ohessa vielä viisi askelta tilinpäätösanalyysin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen:

  1. Valitse 3-5 asianmukaista tunnuslukua, jotka kuvaavat kannattavuutta, pääomarakennetta ja rahoituksen riittävyyttä.
  2. Analysoi tuloksen, taseen, kassavirran ja tunnuslukujen kehittymistä 3-5 vuoden aikana. Miten ne ovat muuttuneet ja mistä erot johtuvat?
  3. Aseta tavoitteet ja ennusta liiketoimintaa ei pelkästään tuloksen osalta, vaan huomioi tase ja kassavirta.
  4. Tee toimenpidesuunnitelma tai tarkistuslista strategian toteutumista edistävistä toimenpiteistä.
  5. Seuraa ja kontrolloi suunnitelman toteutumista.


Kirjoittanut Olli Makkonen
CFO, talouspäällikkö, konsultti
Talouspäällikköpalvelut

Tilinpäätösanalyysit ja muut talousjohdon palvelut:
Talouspäällikköpalvelut